Industry medians

Field Name Finnish Swedish
assetsTotal Taseen loppusumma vastaavaa Aktiva totalt
currentRatio Current Ratio Current Ratio
capitalAndReserves Oma pääoma Eget kapital
equityRatio Omavaraisuusaste Soliditet
incomeBeforeExtraordinaryItems Rahoitustulos Resultat före extraordinära poster
netGearing Nettovelkaantumisaste Nettoskuldsättningsgrad
netProfitPercentage Nettotulosprosentti Nettoresultat-%
netWorkingCapitalPercentage Nettokäyttöpääomaprosentti Nettorörelsekapital-%
ebitda Käyttökate Driftsbidrag
profitOfTheFinancialYear Tilikauden voitto Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
operatingProfit Liiketulos Rörelseresultat
operatingProfitPercentage Liiketulosprosentti Rörelseresultat-%
operatingProfitGrowthPercentage Liiketulosken kasvuprosentti Rörelseresultatstillväxt-%
taloustutkaStars Taloustutka tähdet Taloustutka stjärnan
rating Luokitus Värdering
revenue Liikevaihto Omsättning
revenueGrowthPercentage Liikevaihdon kasvuprosentti Omsättningstillväxt-%
returnOnInvestment Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) Avkastning på sysselsatt kapital (ROI)
netProfit Nettotulos Nettoresultat
ebitdaPercentage Käyttökateprosentti Driftsbidrag-%
averageSalary Keskipalkka Medellön
staffExpenses Henkilöstökulut Personalkostnader