Taloustutka Oy - Palvelun käyttöehdot


1. Yleistä

Nämä yleiset käyttöehdot ("Ehdot") sisältävät Taloustieto Oy:n (myöhemmin "Toimittaja") asiakkaalle tuottaman verkkopalvelun, tietosisältöjen sekä erilaisten teknisten ratkaisujen (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Tilausvahvistuksessa mainittu tilaajaorganisaatio ja/tai yksityishenkilönä toimiva tilaaja (myöhemmin "Asiakas") vakuuttaa perehtyneensä näihin Ehtoihin ja, joko maksutapahtuman tekemällä tai tilaussopimuksen allekirjoittamalla, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.


2. Palvelun toimittaminen ja tuottaminen

Toimittaja toimittaa asiakkaalle verkossa tehtävän tilauksen ja/tai kirjallisen tilausvahvistuksen mukaisesti Palvelun sovitun sisältöisinä, sovittuna aikana tai, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä ellei toimitusaikataulusta ole erikseen sovittu. Asiakkaan on tarkistettava Palvelu välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas ole kirjallisesti reklamoinut Toimittajalle havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Toimitus katsotaan reklamaatiosta huolimatta hyväksytyksi, ellei Palvelussa ole sen käytön estävää virhettä. Asiakas vastaa tarkastuksen ja Palveluun kuulumattoman testauksen kustannuksista. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on hyvissä ajoin annettava Toimittajalle riittävät ja oikeat tekniset ym. tiedot Palvelun toimittamista varten sekä muista Palvelun tuottamista varten tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa antamistaan tiedoista sekä niiden mukaan suoritettujen toimenpiteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Toimittajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita sekä tehdä Palvelun tekniikkaan, tietosisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Toimittaja ei vastaa muutoksen Asiakkaalle aiheuttamista kustannuksista. Toimittaja vastaa Palvelun säännösten ja hyvän tavan mukaisuudesta. Toimittaja pyrkii varmistamaan käytettävissään olevien tietojen ja aineistojen perusteella Palvelun sisältämien tietojen (jäljempänä "Tieto") parhaan mahdollisen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden.


3. Palvelujen ja Tiedon käyttöoikeus ja rajoitukset

Toimittaja myöntää Asiakkaalle näiden Ehtojen mukaisen käyttöoikeuden Palveluun sekä sen osana Asiakkaalle toimitettavaan Tietoon. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua sekä sen sisältämää Tietoa ainoastaan sisäisessä käytössä. Asiakkaalle myönnetyt käyttöoikeudet eivät sisällä omistus- tai immateriaalioikeuksien luovutusta. Sopimuksen mukainen Palvelun käyttöoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun Palvelu tai sen osana toimitettava Tieto on toimitettu.

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ja Tietoja omiin myynnin, markkinoinnin, asiakashallinnan ja liiketoiminnankehityksen tarpeisiin. Asiakkaan nimeämät pääkäyttäjä sekä käyttäjät saavat Palvelusta käyttöönsä henkilökohtaiset tunnukset. Käyttäjät ovat velvollisia säilyttämään henkilökohtaisia tunnuksiaan huolellisesti ja niiden luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty. Asiakas vastaa käyttäjille luovutetuilla tunnuksilla tehdystä Palvelun käytöstä. Asiakkaan on huolehdittava, että käyttäjät ovat tietoisia käyttöoikeuden henkilökohtaisuudesta, sekä sen rajoituksista ja tietosuojasta. Asiakkaalla on velvollisuus välittömästi ilmoittaa Toimittajalle, mikäli käyttäjä poistuu Asiakkaan palveluksesta tai muutoin hänen käyttöoikeutensa Palveluun halutaan keskeyttää tai lopettaa.

Jos verkkopalvelussa tehdyssä tilauksessa tai tilausvahvistuksessa on määritelty Palvelun käyttämiseksi oikeutettujen käyttäjien kokonaismäärä ja/tai yhtäaikaisten käyttäjien määrä, Asiakas sitoutuu siihen, ettei maksimikäyttäjämäärä Palvelussa ylitä määriteltyä Asiakkaalle allokoitua käyttäjien kokonaismäärää.

Asiakkaan vastuu sen nimeäminen käyttäjien tekemästä Palvelun käytöstä päättyy, kun Asiakas on itse passivoinut/poistanut nimeämänsä käyttäjän tiedot Palvelusta tai vaihtoehtoisesti informoinut Toimittajaa käyttäjän käyttöoikeuksien passivoinnista/poistamisesta ja Toimittaja on passivoinut/poistanut käyttöoikeudet.

Palvelua ja Asiakkaalle toimitettua Tietoa saa käyttää vain näiden käyttöehtojen määrittelemän käyttöoikeuden mukaisesti.

Palvelun sisältämien Tietojen luovuttaminen Asiakkaan tai sen nimeämän käyttäjän toimesta edelleen kolmannelle osapuolelle on kaikissa muodoissaan kielletty, pois lukien Tietojen käyttäminen Asiakkaan myynti- ja markkinointitoimenpiteissä kuten kohdennettujen markkinointiviestien lähettäminen sekä asiakkaan ostamien yritysraporttien hyödyntäminen asiakkaan liiketoiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Tietoja luovuttaakseen tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttääkseen Tietoja Palvelun kanssa samankaltaisten palvelujen kehittämiseen, valmistamiseen tai muutoin Toimittajan kanssa kilpailevan liiketoiminnan harjoittamiseen.

Asiakas ei saa hyödyntää suorasti tai epäsuorasti Tietoja tai Palvelua muutoin kuin tässä sopimuskohdassa kuvatulla tavalla. Asiakas ei saa julkaista, jälleenmyydä tai muutoin vastiketta vastaan tai vastikkeetta luovuttaa millään tavalla Tietoja edelleen.

Osa Palvelun tarjoamista Tiedoista on siirrettävissä lataamalla Asiakkaan sisäistä käyttöä varten esimerkiksi myynti- ja markkinointikampanjoiden kohdentamiseen tai yritysanalyysin tarpeisiin. Asiakas ei saa julkaista tai tarjota näitä Palvelusta ladattuja Tietoja missään muodossa. Ladattujen Tietojen käyttöoikeus edellä mainittuihin myynti- ja markkinointitarkoituksiin sekä yritysanalyysin tarpeisiin on rajoitettu lataushetkeä seuraaviin kolmeen (3) kuukauteen.

Palvelusta ladatut PDF-muotoiset tuotteet (raportit, sertifikaatit) siirtyvät Asiakkaan hallintaan ja Asiakas saa niihin käyttöoikeuden myynti- ja markkinointikampanjoiden kohdentamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä yritysanalyysin tarpeisiin.

Toimittajalla on oikeus yhteistyössä Asiakkaan kanssa tarkistaa, kuinka Palvelun ja siitä Asiakkaalle ladattujen Tietojen käyttö on järjestetty Asiakkaan ja sen käyttäjien toimesta.

Asiakas vastaa siitä, että sen myynti- ja markkinointikampanjoiden kohdentamistarkoituksiin toimittama, Palvelun avulla kohdennettu aineisto eikä Asiakkaan lähettämät viestit loukkaa hyvää tapaa eivätkä lain tai viranomaisten määräyksiä.

Asiakkaalla tai sen nimeämällä käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua ja sen sisältämää Tietoa mm. Henkilötietolain, Sähköisen viestinnän tietosuojalain tai suoramarkkinointia koskevien säännösten vastaisesti.

Asiakas vastaa kaikista viranomaisten ja muiden kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat Asiakkaan Palvelun ja Tietojen käytöstä näiden Ehtojen vastaisesti.

Toimittajalla on oikeus erilaisilla menetelmillä valvoa Palvelun ja Tiedon sopimuksen mukaista käyttöä. Mikäli todetaan väärinkäytöksiä, on Asiakas velvollinen korvaamaan Toimittajalle aiheutuneet vahingot ja Palvelun/Tietojen käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn.


4. Palvelun ja sen sisältämien tietojen ylläpito ja virheet

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se estää tai olennaisesti vaikeuttaa Palvelun käyttämistä.

Toimittaja ylläpitää Palvelua 24/7 periaatteella ja korjaa Toimittajasta aiheutuvat virheet osana Toimittajan normaalia liiketoimintaansa..

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun toiminnallisuuksia ja sisältöä ilman Asiakkaan tai käyttäjän erillistä hyväksyntää. Palvelun käytettävyys on pyritty turvaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa palvelun väliaikaisista käyttökatkoksista.

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, mikäli se on tarpeen Palvelun parannus-, korjaus- ja muutostöiden tekemiseksi. Toimittaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle etukäteen, jos se on keskeytyksen syy huomioiden mahdollista ja keskeytyksen keston voidaan olettaa vaikuttavan Asiakkaan Palvelun käyttöön.

Toimittaja, sen tiedontuottajat tai yhteistyökumppanit eivät vastaa Palvelun tai toimitettavien Tietojen yksittäiseksi luonnehdittavista virheistä tai niiden seuraamuksista. Ensisijaisesti virheellinen tieto pyritään korvaamaan korjatulla tietosisällöllä osana Toimittajan normaalia liiketoimintaa.


5. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Ellei verkkopalvelussa tehtävässä tilauksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin määritelty, Palvelun käyttöoikeuslisenssit ovat voimassa määräaikaisena kaksitoista (12) kuukautta sopimuksen hyväksymisestä alkaen. Tämän jälkeen sopimus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan ellei sopimusta irtisanota kirjallisesti päättymään viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

Toimittajalla ja Asiakkaalla (myöhemmin Sopijapuoli) on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, jos

  • Asiakkaalta ei pystytä velottamaan maksusuoritusta (luottokortit, pankkikortit, verkkomaksut) verkkopalvelussa tehtyyn tilaukseen liittyen
  • Asiakkaan maksusuoritus viivästyy neljätoista (14) päivää maksun eräpäivästä ja maksun viivästymisestä on annettu maksumuistutus
  • Asiakas tai sen nimeämä käyttäjä käyttää Palvelua väärin tai rikkoo muutoin olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja
  • Asiakkaan määräysvalta tosiasiallisesti ja olennaisesti muuttuu.
  • Toinen Sopijapuoli lopettaa tai keskeyttää yritystoiminnan, panee vireille yrityssaneeraus- tai konkurssihakemuksen tai ryhtyy neuvottelemaan tällaisesta tai muusta velkojensa uudelleenjärjestelyä tarkoittavasta järjestelystä velkojiensa kanssa tai tällainen hakemus tulee vireille jonkin Sopijapuolen velkojan toimesta

Sopimuksen purkaminen ei vapauta Asiakasta jo syntyneistä maksuvelvoitteista. Mikäli sopimus puretaan Asiakkaan toimesta ennen kahdentoista (12) kuukauden määräajan päättymistä, on Toimittajalla oikeus veloittaa Asiakkaan Palvelun käyttömaksut koko sopimuskauden ajalta.


6. Hinnat ja laskutus

Asiakas maksaa Toimittajalle Palvelun ja Tietojen käytöstä verkkotilauksen yhteydessä esitetyn hinnaston ja/tai tilausvahvistuksen mukaiset maksut Toimittajan määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Ellei muuta sovita, Palvelun ja Tietojen käytön laskutusjakso on kaksitoista (12) kuukautta ja maksuehto neljätoista (14) päivää. Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.

Asiakas vastaa perittävien maksujen suorittamisesta Toimittajalle siinäkin tapauksessa, että joku kolmas osapuoli on käyttänyt Palvelua tai Tietoja Asiakkaalle myönnetyillä käyttäjätunnuksilla eikä Asiakas osoita, että tällainen käyttö on johtunut Palvelun teknisestä virheestä.

Toimittajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Asiakas ei maksa erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) päivän kuluessa maksukehotuksen antamisesta. Palvelun sulkeminen ei vapauta Asiakasta tämän sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta sopimuksen voimassaolon ajalta.

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun käytöstä aiheutuvia maksuja ja maksuperusteita kunkin sopimuskauden osalta. Maksujen ja maksuperusteiden muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kunkin sopimuskauden päättymistä.

Lainsäädännöstä ja viranomais- yms. määräyksistä aiheutuvat hinnankorotukset astuvat voimaan kuitenkin välittömästi korotusten voimaantulosta alkaen.


7. Palvelun ja Tietojen immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet tietosisältöihin, tietokantoihin, ohjelmistoihin, näissä käytettäviin lisensseihin ja muihin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Toimittajalle, sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille. Muiden kuin tässä sopimuksessa mainittujen rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi Toimittajan Asiakkaalle ei tämän sopimuksen ehdoissa myönnetä mitään oikeuksia Palveluun tai sen sisältämiin Tietoihin tai niihin liittyviin immateriaalioikeuksiin.

Palvelusta tai sen sisältämistä Tiedoista ei saa poistaa tai muuttaa mahdollisia Toimittajan tai sen yhteistyökumppanien merkintöjä tekijänoikeuksista, omistusoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista.

Toimittaja vastaa siitä, että sen tarjoama Palvelu ei loukkaa Suomessa sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Toimittaja vakuuttaa, että sillä on oikeus sen tarjoaman Palvelun ja sen sisältämien Tietojen käyttöoikeuden luovuttamiseen.


8. Vahinkojen korvaaminen

Lähtökohtaisesti kumpikaan sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle aiheutunutta välillistä vahinkoa.

Tästä poiketen sopijapuolilla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, mikäli toinen osapuoli on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Asiakkaan osalta maksettavaksi tulevan korvauksen määrä riippuu Toimittajalle tai tämän yhteistyökumppanille aiheutuneen vahingon suuruudesta. Toimittajan osalta korvaus Asiakkaalle koituneesta välittömästä vahingosta on kuitenkin kaikissa tapauksissa enintään Asiakkaan verkossa tekemän tilauksen tai tilausvahvistuksen mukainen summa.

Sopijapuoli vapautuu velvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvollisuudestaan, jos sopimusvelvoitteen rikkominen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään seikkaa, joka tapahtuu sopimuksen solmimisen jälkeen, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää tai viivästyttää sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekee ne kohtuuttoman vaikeiksi, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuutonta ajanhukkaa. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi lakko, sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisten suorittama pakkotoimi, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy. Sopijapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä esteen ilmaantumisesta ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti sopimusvelvoitteen täyttämisen siirtymisestä samoin kuin sen päättymisestä.


9. Asiakkaan vastuu osoitelähdemerkinnän käyttämisessä

Palvelusta markkinoinnin ja myynnin kampanjoiden kohdennukseen käytettävää Tietoa lataavalla Asiakkaalla on vastuu asianmukaisen osoitelähdemerkinnän merkitsemisestä ohjeiden mukaisesti Asiakkaan tuottamaan markkinointimateriaaliin. Asiakas vastaa myös omien yhteistyökumppaneidensa kuten esimerkiksi mainos- ja mediatoimistojen sekä tulostus- ja postitustalojen työvaiheista ja on velvollinen informoimaan näitä tahoja oikeasta osoitelähdemerkinnästä ja Tietojen oikeaan käyttötapaan liittyvistä säännöistä.


9.1 Osoitelähteiden merkintämalli käytettäessä Palvelun Tietoja myynti- ja markkinointikampanjoiden kohdentamiseen

Käytettävä osoitelähde:

Taloustutka Oy, Yritystietokanta, www.taloustutka.fi


9.2 Virhemaksut osoitelähdemerkinnän puutteesta tai muusta näiden ehtojen vastaisesta kohderyhmien käytöstä

Kohderyhmien osoitelähdemerkinnän puutteesta, väärin merkitystä osoitelähdemerkinnästä tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta asiakas on velvollinen maksamaan virhemaksua Toimittajalle. Virhemaksun suuruus määräytyy Toimittajalle virheestä aiheutuneen taloudellisen tappion perusteella, kuitenkin vähintään 1000€/väärinkäytös. Mikäli kyseessä on tietojen luvaton käyttö, on virhemaksu kuitenkin aina vähintään 5000€/väärinkäytös.


10. Muut käyttöehdot

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena Toimittajalta saamansa luottamukselliset tiedot. Toimittaja pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin tietoihin eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Tämä salassapitoehto on voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Sopijapuolten tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti toisen Sopijapuolen sopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusten katsotaan tulleen toisen Sopijapuolen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palvelujen käyttöön ja näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan Sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda molempia Sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaistaan erimielisyydet Espoon käräjäoikeudessa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus ilman Asiakkaan suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Toimittajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.


11. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 2.1.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista kohtuullisessa ajassa ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaan tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa käyttöehtojen muutoksen julkistamisesta ilmoittaa Toimittajalle, mikäli Asiakas ei hyväksy käyttöehtojen muuttumista, ja irtisanoa sopimus päättymään uusien käyttöehtojen voimaantulopäivänä. Muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen käyttöehtojen muutoksen itseään sitovaksi.

Nämä käyttöehdot on päivitetty viimeksi 2.1.2016.